ศูนย์แนะแนวการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ Eduzania (Thailand)
Eduzania เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยงาน NZQA (New Zealand Qualification Authorization)
Our Services
บริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ แก่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้นการศึกษา
บริการให้ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรือหลักสูตรระยะสั้นเช่น ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
บริการให้ข้อมูลระบบการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัยยมศึกษา ของประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งในระบบการศึกษาแบบ NCEA, IGCSE and International Baccalaureate
บริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
บริการจัดกรุ๊ปซัมเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
บริการติดต่อสถาบันการศึกษา ดำเนินการการสมัครเรียน พร้อมจัดหาสถานที่พักของนักเรียน และการจัดหาตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมจัดทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง
บริการแปลเอกสาร และยื่นขอวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
บริการจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
จัดอบรมปฐมนิเทศ ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นแก่นักเรียน ก่อนออกเดินทาง
พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากนักเรียนมีปัญหาระหว่างศึกษาในต่างประเทศ ตลอดเวลาการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และจบการศึกษาโดยตรงจากประเทศนิวซีแลนด์
Our Certificate
Eduzania เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยงาน NZQA (New Zealand Qualification Authorization)
Certificate of accreditation
Professional standards training certificatie
Professional standards training certificate