FAQS
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
 • ประเทศนิวซีแลนด์ มีรากฐานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายตามความถนัด มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านสื่อการเรียนการสอน
 • ประเทศนิวซีแลนด์ มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่สูง มีความสงบ ปราศจากมลพิษ อีกทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง
 • ประเทศนิวซีแลนด์ มีสภาพภูมิประเทศ และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติมาก
 • ประเทศนิวซีแลนด์ มีสภาพภูมิอากาศที่ดีเหมาะสม ไม่ร้อน หรือหนาวจนเกินไป
 • ชาวกีวีรักสงบ และมีความเป็นมิตรต่อคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา มีทัศนคติที่ดี และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือตอบข้อซักถามเมื่อเกิดปัญหา
 • มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
 • นักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้อย่างถูกกฎหมาย
การเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในเวลาเรียน พอออกนอกห้องเรียนนักเรียนก็ใช้ภาษาไทย แต่การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทุกด้านภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เนื่องจากที่ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างรวดเร็ว
โรงเรียนสอนภาษา จะเริ่มต้นการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่สอนภาษาจะพูดช้าและชัดเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึน และเพื่อนร่วมชั้นก็ยังไม่มีความชำนาญ ทำให้นักเรียนไม่ค่อยมีความเขินอายในการสื่อสาร
ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย จะเน้นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับนึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ อาจารย์ผู้สอนจะทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น
การเลือกเมืองที่จะเรียนภาษาอังกฤษมีปัจจัยหลายสิ่ง เช่น ค่าเรียน ค่าครองชีพ จำนวนนักเรียน การเดินทาง เป็นต้น
  การเรียนที่เมืองใหญ่ เช่น Auckland Christchurch หรือ Wellington
 • การเดินทางจากประเทศไทยไปจะสะดวกกว่าเมืองอื่นๆเพราะมีสนามบินนานาชาติ
 • ค่าเรียน ค่าครองชีพ จะค่อนข้างสูง
 • ประชากรเยอะทำให้จะมีความวุ่นวายมากกว่า
 • นักเรียนเอเชียเยอะ
 • การทำงานพิเศษหาง่าย มีร้านค้ามากมายที่รับนักเรียนทำงานพิเศษ
 • มีแหล่งบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากกมาย
 • การเดินทางไปเรียนส่วนมากต้องใช้รถเมล์ เพราะที่พักอยู่ย่านชานเมือง
  การเรียนที่เมืองเล็ก
 • การเดินทางจากประเทศไทยไปจะไม่สะดวก เพราะต้องไปต่อเครื่องบินในประเทศ หรือเดินทางต่อจากเมืองใหญ่อีกที
 • ค่าเรียน ค่าครองชีพ จะถูกกว่า
 • ประชากรน้อยทำให้มีความสงบกว่าเมืองใหญ่
 • นักเรียนเอเชียน้อยถึงน้อยมาก
 • การทำงานพิเศษหาง่าย มีร้านค้ามากมายที่รับนักเรียนทำงานพิเศษ
 • ไม่ค่อยมีแหล่งบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • การเดินทางไปเรียนจะใช้วิธีเดิน เพราะที่พักไม่ไกลจากที่เรียน
อัตราแลกเปลี่ยน (24.5 Baht : 1 NZ$)
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เรียนภาษาอังกฤษ
1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 24 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการเรียน 245,000 294,000 343,000 416,500 171,500 343,000
ค่าธรรมเนียมอื่น 2,450 3,675 3,675 3,675 2,450 2,450
ที่อยู่อาศัย Homestay 196,000 196,000 196,000 196,000 98,000 196,000
ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
ค่าวีซ่า 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
ค่าประกัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รวม (บาท) 491,250 541,475 590,475 663,975 315,250 589,250
IELTS (International English Language Testing System) เป็นระบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อหรือทำงาน มหาวิทยาลัยเกือบทุกประเทศ ใช้คะแนนสอบ IELTS ในการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา (ใช้ TOEFL)

IELTS เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมใช้ภาษาทั้ง 4 คือ การฟัง, การพูด, การอ่าน และ การเขียน โดยการสอบจะแบ่งเป็นการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า (การฟัง, การอ่าน และการเขียน) ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ตามด้วยการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายกับอาจารย์ชาวต่างชาติประมาณ 10-15 นาที (การพูด) โดยคะแนนที่ได้จะแยกเป็นในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน เพื่อมาคำนวณเป็นคะแนนรวม ผลสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี

การสอบ IELTS ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.IELTS Academic สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า
2.IELTS General Training ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา, หลักสูตรระยะสั้น หรือสมัครงานกับหน่วยงานต่างๆ
ปัจจุบัน ประเทศไทยจัดสอบโดย 2 หน่วยงานได้แก่ The British Council (ตัวแทนการจัดสอบจากประเทศสหราชอาณาจักร) และ IDP (ตัวแทนการจัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย) ทั้ง 2 ศูนย์สอบมีมาตรฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนเหมือนกัน โดยในทุก ๆ รอบสอบ จะใช้ข้อสอบที่ออกโดย University of Cambridge เหมือนกัน ดังนั้นความยาก-ง่ายของข้อสอบ IELTS จะเหมือนกันทุกประการ

ค่าสมัครสอบ 7,100 บาท การสอบสามารถเลือกสอบได้ระหว่างการสอบแบบกระดาษหรือการสอบแบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเช็ครายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบได้จากเว็บไซต์ของทั้ง 2 หน่วยงาน
นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปต้องมีผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL ซึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ใช้ผล IELTS เป็นหลัก แต่สามารถใช้ผล TOEFL มาเปรียบเทียบได้
สำหรับคะแนนที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ จะต่างกันในแต่สถาบัน ระดับการศึกษา และ สาขาวิชา โดยมีระดับคะแนนโดยทั่วไป คือ

ระดับการศึกษา
คะแนน IELTS
คะแนน TOEFL
IBT CBT Paper
ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) 5.5 46 - 59 133 - 169 453 - 496
ระดับอนุปริญญา (Diploma) 5.5 46 - 59 133 - 169 453 - 496
ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree) 5.5 46 - 59 133 - 169 453 - 496
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate) 6.0 60 - 78 171 - 211 498 - 546

ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา TOEFL ยกเลิกการสอบแบบกระดาษ (Paper Based Test) กับแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) เปลี่ยนมาเป็นการสอบแบบอินเตอร๋เน็ต (Internet Based Test)
ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา TOEFL ยกเลิกการสอบแบบกระดาษ (Paper Based Test) กับแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) เปลี่ยนมาเป็นการสอบแบบอินเตอร๋เน็ต (Internet Based Test)
สามารถเปรียบเทียบผลสอบระหว่าง TOEFL และ IELTS โดยประมาณได้ตามตาราง

IELTS
TOEFL
IBT (Internet)
CBT (Computer)
PBT (Paper)
0 - 4 0 - 31 3 - 95 310 - 398
4.5 32 - 34 97 - 103 400 - 413
5.0 35 - 45 107 - 131 417 - 450
5.5 46 - 59 133 - 169 453 - 496
6.0 60 - 78 171 - 211 498 - 546
6.5+ 79+ 212+ 548+
TOEFL ส่วนมากจะใช้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอื่นๆ จะใช้ผลสอบ IELTS แต่อย่างไรก็ตามต้องสอบถามกับทางสถาบันเพื่อความแน่นอนว่าทางสถาบันต้องการผลสอบจากที่ไหน บางสถาบันใช้ผลสอบจากที่ไหนก็ได้ บางสถาบันใช้เฉพาะผลสอบ IELTS เท่านั้น
Eduzania ยินดีให้บริการข้อมูล ให้คำแนะแนวการศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์แบบครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด