ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ เน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพสูงสุด

ระบบโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์ ช่วยให้ผู้เรียนออกแบบการศึกษาที่ตรงกับเป้าหมายและบุคลิกภาพของตน โดยผู้เรียนสามารถเลือกประเภทและที่ตังของโรงเรียนได้ เช่นเดียวกับการเลือกโปรแกรมการศึกษา

การสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์หรือทั่วโลก