ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะเริ่มจาก Early Childhood Education สำหรับเด็กเล็กจนถึงอายุประมาณ 4 ขวบ จากนั้นระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น Year 1 ถึง Year 13 โดยนักเรียนทุกคนที่มีอายุ 5 ถึง 14 จะได้รับการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory education) ตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง Year 10 สำหรับ Year 11 ถึง Year 13 จะไม่ได้เป็นการบังคับ แต่ถ้าเด็กนักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเรียนจนจบ Year 13

 • Year
  1-6
  ระดับประถมศึกษา (Primary School)
  Year 1-6 (อายุ 5-10) ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 6 ปี ในระดับนี้เน้นการปูพื้นฐานการศึกษาโดยเฉพาะ การรู้หนังสือ (Literacy) และการคำนวน (Numeracy)
 • Year
  7-8
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Intermediate School)
  Year 7-8 (อายุ 11-12) เป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงกลางระหว่างระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการศึกษาระดับประถมศึกษาจะใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 8 ปี โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่งจะทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปีที่ 1-8 แต่ก็มีอีกหลายโรงเรียนที่มีการศึกษาเฉพาะปีที่ 7-8 เท่านั้น
 • Year
  9-13
  ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
  Year 9-13 (อายุ 13-17) สำหรับเด็กอายุ 13-16 หรือ 17 ปี ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 4-5 ปี การศึกษาเริ่มจาก Year 9 ไปจนถึง Year 13 แต่ในการศึกษาระดับมัธยมจะแบ่งย่อยออกเป็นดังนี้
 • การศึกษาภาคบังคับ Year 9-10 เด็กต้องเรียนจนถึง Year 10 ซึ่งจะเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ ในการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะได้เรียนทั้ง 8 ด้าน คือ ภาษาอังกฤษ, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษา, คณิตศาสตร์และสถิติ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี
 • การศึกษาภาคสมัครใจ Year 11 – 13 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3 ปีสุดท้าย มีหน่วยงานที่ดูแลคือ The National Certificates of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะออกใบรับรองให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใน Year 11 – 13 การศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรปกติ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนวิชาชีพ เช่น ท่องเที่ยว, คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม เป็นต้น เมื่อเด็กสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ จะได้รับใบรับรองของแต่ละระดับชั้น แบ่งเป็น Level 1, Level 2 และ Level 3

จำนวนนักเรียนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เฉลี่ยต่อห้องในทุกชั้นปีการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 18-25 คน หลักจากจบการศึกษาขั้นบังคับในชั้น Year 12 แล้วนักเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในชั้น Year 13 หรือจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่งระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะเรียก การศึกษาทั้งหมดหลังจากจบจากมัธยมศึกษา ว่า Tertiary Education ซึ่ง Tertiary Providers ในประเทศนิวซีแลนด์จะประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัย (Universities) จำนวน 8 แห่ง
 • สถาบันเทคโนโลยีและโปลีเทคนิค (Institutes of Technology and Polytechnics : ITPs) จำนวน 16 แห่ง
 • สถาบันฝึกอบรมเอกชน (Private Training Providers : PTEs) รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กว่า 800 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ระดับคุณสมบัติการศึกษาในระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา
โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
ตารางเปรียบเทียบอายุกับชั้นปีการศึกษาของประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์